Институт по Почвознание, Агротехнологии и Защита на Растенията „Никола Пушкаров“ – София

Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров” в София е национален център за научна, приложна и обслужваща дейност в областта на почвознанието, хидромелиорациите, механизацията на земеделието и защита на растенията. ИПАЗР е наследник на опита и традициите на бившите Институт по почвознание „Никола Пушкаров” в София, по „Механизация и електрификация на селското стопанство“ (НИМЕСС в София), хидротехника и мелиорации (ИХМ в София) и „Защита на растенията“ в Костинброд, обединени през 2012 г. с ПМС № 29.

Основни насоки на научните изследвания
 

Почвознание

Морфологични, минералогични, химични, физични, физико-химични и микробиологични критерии за почвена диагностика, класификация и устойчиво управление на почвите за запазване на техните функции; изследване, локализиране и оценка на риска от проява на основните деградационни процеси и разработване на технологични решения за тяхното предотвратяване и ограничаване; усъвършенстване на моделите за торене, изпитване и оценяване на нови торови средства за конвенционално и биологично земеделие, критични нива на натоварване на почвите; мониторинг и оценка на замърсяването на почвите, разработване на методи, норми и технологии за ремедиация и рекултивация на нарушени, замърсени и слабопродуктивни почви; моделиране на системите и потенциален ефект на климатичните промени върху почвите и земеделските култури, оценка на риска и други практики за адаптация към изменението на климата и смекчаване на последствията; разработване на производствени системи с ниско потребление на ресурси (вода, енергия, торове, пестициди, генетични ресурси) и проучвания върху потенциала на екологични технологии (органично и прецизно земеделие), вкл. нови системи за обработка на почвата и сеитбообращенията. 

Механизация и хидромелиорации

Съвременни системи за логистика и машиноизползване на земеделската техника, мерки за намаляване на разходите и ограничаване вредните въздействия върху околната среда, адаптирани към климатичните промени и нарастващия воден дефицит; водоспестяващи, енергоспестяващи и икономически изгодни поливни режими; технически и технологични характеристики на поливната техника и технологиите; биоикономика. Нови решения за повторна употреба на ресурсите и технологични решения за интелигентното използване на биомасата, намаляване на отпадъците и на емисиите на парникови газове от отрасъл земеделие и от почвите.

Защита на растенията

Нови решения по отношение на интегрирания и биологичния контрол върху болестите и вредителите по растенията, подобреното използване на продукти за растителна защита и усъвършенстване на техниките за анализ на риска във фитосанитарната област; биоразнообразие в земеделските агроценози и идентифициране и изучаване биологичния цикъл на различните групи патогени, методи за мониторинг, прогноза и борба.

 

Продукция и услуги, които се предлагат

Централната научно-изследователска лаборатория извършва физични, химични, агрохимични, микробиологични и екологични анализи на почви, растения и води. Акредитираната лаборатория по радиоекилогия и радиоизотопни изследвания (БДС EN ISO/IEC 17025:2006) осигурява радиоекологичен контрол на почви, води и растения с издаване на сертификат. Лабораторията за опитни и моделни образци изработва дребно серийни селскостопански машини, резервни части и съоръжения за дребни фермери и други услуги. 

ИПАЗР „Н. Пушкаров“ предоставя пълна информация за състоянието на земите, почвени карти, почвено-климатична характеристика, бонитетна оценка на продуктивността, запасеност с хранителни елементи и други на национално, регионално и локално ниво. Извършва оценка и картографиране на ерозионните фактори за прогнозиране на ерозията и изготвяне на технически проекти. Изготвя агроекологични планове, съвети за рекултивация на непродуктивни, слабопродуктивни, замърсени и нарушени почви и ландшафти. Предоставя технологии за отглеждане на основни полски култури при биологично и конвенционално земеделие. Извършва проектиране и монтаж на комплектни инсталации за водоспестяващи и енергоспестяващи поливни технологии, технологии за оползотворяване на отпадната биомаса от растениевъдството и животновъдството и на утайките от пречиствателни станции; oсигурява квалифицирана оценка на фитосанитарното състояние на оранжерии, посеви и насаждения, диагностика на заболявания и идентификация на вредители и повреди.

 

Контакти: 

 

02/9059 600 - секретар на Директора  

02/9059 602 - Зам.-Директор - наука

02/9059 603 - Зам.-Директор - внедряване 

02/9059 606 - Научен секретар

02/9059 610 - Гл. счетоводител

 

Виж всички материали за Институт по Почвознание, Агротехнологии и Защита на Растенията „Никола Пушкаров“ – София

Снимка: от сайта на Института

ЕТ Николай Увалиев

Пловдив
Селскостопанска техника, Сервизи за земеделска техника, Животновъдство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

ЕТ Йорвитас Д-Р Екатерина Попова

Видин
Зърнопроизводство и търговия, Животновъдство и търговия, Зеленчукопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Строителство и ремонт

София област
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

СЕРЕНИТИ ЕНТЪРПРАЙСИЗ ЕООД

Варна
Препарати за растителна защита, Торове и подхранващи вещества, Семена и разсади, Фуражи и хранителни добавки, Зърнопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА