Институт по Планинско Животновъдство и Земеделие–Троян

Институтът по планинско животновъдство и земеделие (ИПЖЗ) в Троян е създаден с Решение на МС № 6 от 17.01.1978 г. Той е пряк наследник на основания още през 1910 г. Държавен овощен разсадник, преобразуван по-късно в Опитна станция по сливовата култура (през 1953г.), Опитна станция по овощарство и планинско земеделие (1959 г.) и Комплексна опитна станция (1962 г.). Той е единственото звено в системата на Селскостопанска академия, работещо за комплексно решаване на въпросите, засягащи селското стопанство в планинските и предпланински райони на страната.

Основни насоки на научните изследвания

ИПЖЗ в Троян извършва научни изследвания и приложна дейност в животновъдството, фуражното производство, овощарството и опазване и съхранение на околната среда.

В животновъдството се разработват задачи по интродукция, развъждане и технологии на отглеждане на говеда за мляко и месо, овце и кози; подържат се три породи като генофонд; разработва се биологично производство и преработка на краве и козе мляко в млечни продукти.

В областта на фуражното производство се селекционират житни и бобови ливадни треви, пригодни за специфичните условия на планината – създадени са и се поддържат сортове ливадна тимотейка, червена и тръстиковидна власатка и голям брой кандидат сортове от бяла детелина, червена детелина, звездан и др. Разработват се технологии за производство на фураж и семена.

В овощарството научноизследователската работа е насочена основно по проучване на генетичните ресурси от полезни автохтонни овощни сортове в Старопланинския регион; обновяване на сортовия състав и разработване на технологии за устойчиво овощарство в планинските райони при сливи, ябълки, череши, вишни, малини, къпини, боровинки и плодово-лекарствени растения.

Научноизследователската дейност в ИПЖЗ е организирана в три отдела:

  • „Планинско животновъдство и биотехнологии в животновъдството”
  • „Планински тревни асоциации и поддържане на биологичното им разнообразие”
  • „Планинско овощарство и опазване на планинските екосистеми в земеделието”

Продукция и услуги, които се предлагат

ИПЖЗ извършва научноизследователска и консултантско-внедрителска дейност в областта на животновъдството, овощарството и фуражното производство в планинските и предпланински райони на страната.

Предлага стандартен и сертифициран посадъчен материал от овощни и плодово-лекарствени видове; посевен материал от житни и бобови ливадни треви.

Произвежда и предлага елитен разплоден материал от говеда, овце и кози.

Извършва почвени, растителни и животински анализи със съвременна апаратура. Разработва и внедрява модели за съвременно земеделие, включително и биологично.

Организира курсове за обучение на фермери по различни земеделски дейности в Учебния център за професионално обучение.

Институтът по планинско животновъдство и земеделие има програмна акредитация за обучение по докторски програми: Фуражно производство, ливадарство; Овощарство; Овцевъдство и козевъдство.

 

Виж всички материали за Институт по Планинско Животновъдство и Земеделие–Троян

Снимка: от сайта на Института

Агроин ООД

Стара Загора
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

EcoCleaner - екорелогични почистващи препарати

Варна
Препарати за растителна защита, Животновъдство и търговия, Био-производство и био-продукти, Птицевъдство и търговия, Зайцевъдство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Бендида Агро ООД

Пловдив
Препарати за растителна защита, Торове и подхранващи вещества, Семена и разсади, Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА