Институт по Планинско Животновъдство и Земеделие–Троян

Институтът по планинско животновъдство и земеделие (ИПЖЗ) в Троян е създаден с Решение на МС № 6 от 17.01.1978 г. Той е пряк наследник на основания още през 1910 г. Държавен овощен разсадник, преобразуван по-късно в Опитна станция по сливовата култура (през 1953г.), Опитна станция по овощарство и планинско земеделие (1959 г.) и Комплексна опитна станция (1962 г.). Той е единственото звено в системата на Селскостопанска академия, работещо за комплексно решаване на въпросите, засягащи селското стопанство в планинските и предпланински райони на страната.

Основни насоки на научните изследвания

ИПЖЗ в Троян извършва научни изследвания и приложна дейност в животновъдството, фуражното производство, овощарството и опазване и съхранение на околната среда.

В животновъдството се разработват задачи по интродукция, развъждане и технологии на отглеждане на говеда за мляко и месо, овце и кози; подържат се три породи като генофонд; разработва се биологично производство и преработка на краве и козе мляко в млечни продукти.

В областта на фуражното производство се селекционират житни и бобови ливадни треви, пригодни за специфичните условия на планината – създадени са и се поддържат сортове ливадна тимотейка, червена и тръстиковидна власатка и голям брой кандидат сортове от бяла детелина, червена детелина, звездан и др. Разработват се технологии за производство на фураж и семена.

В овощарството научноизследователската работа е насочена основно по проучване на генетичните ресурси от полезни автохтонни овощни сортове в Старопланинския регион; обновяване на сортовия състав и разработване на технологии за устойчиво овощарство в планинските райони при сливи, ябълки, череши, вишни, малини, къпини, боровинки и плодово-лекарствени растения.

Научноизследователската дейност в ИПЖЗ е организирана в три отдела:

  • „Планинско животновъдство и биотехнологии в животновъдството”
  • „Планински тревни асоциации и поддържане на биологичното им разнообразие”
  • „Планинско овощарство и опазване на планинските екосистеми в земеделието”

Продукция и услуги, които се предлагат

ИПЖЗ извършва научноизследователска и консултантско-внедрителска дейност в областта на животновъдството, овощарството и фуражното производство в планинските и предпланински райони на страната.

Предлага стандартен и сертифициран посадъчен материал от овощни и плодово-лекарствени видове; посевен материал от житни и бобови ливадни треви.

Произвежда и предлага елитен разплоден материал от говеда, овце и кози.

Извършва почвени, растителни и животински анализи със съвременна апаратура. Разработва и внедрява модели за съвременно земеделие, включително и биологично.

Организира курсове за обучение на фермери по различни земеделски дейности в Учебния център за професионално обучение.

Институтът по планинско животновъдство и земеделие има програмна акредитация за обучение по докторски програми: Фуражно производство, ливадарство; Овощарство; Овцевъдство и козевъдство.

 

Виж всички материали за Институт по Планинско Животновъдство и Земеделие–Троян

Снимка: от сайта на Института

ПКП 2018 ЕООД

Варна
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Агрофирма Корнацки

Варна
Държавни институции
ВИЖ ПРОФИЛА

EuroAgro

София град
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Вуки ООД

Пловдив
Резервни части за агро техника,Зърнопроизводство и търговия,Лозарство и винарство
ВИЖ ПРОФИЛА