Институт по Овощарство – Пловдив

Институтът по овощарство в Пловдив (ИО) е приемник на Опитната станция по овощарство, учредена в началото на 1950 г. През 1952 г. станцията е преобразувана в Институт по овощарство с Постановление №715 от 28 август на Министерски съвет.

Основни направления на научните изследвания

Основните научни изследвания са свързани с интродуциране, съхранение, проучване и управление на овощни генетични ресурси, селекция на нови овощни сортове, биотехнологични и вирусологични подходи в селекцията и размножаването на овощните видове, създаване или усъвършенстване на технологии за отглеждане на овощни градини и икономически изследвания в овощарството.

„Съвременни селекционни програми, целящи създаване и въвеждане на нови сортове и сорто-подложкови комбинации, подходящи за отглеждане у нас”

Проучванията са насочени към следните актуални научни проблеми: 

  • събиране, съхраняване, изучаване и използване на генетичните ресурси при овощните растения;
  • генетични, селекционни, имунитетни и биотехнологични изследвания за създаване на нови сортове и подложки в овощарството;
  • развитие на методите и средствата за повишаване продуктивността на овощните култури и най-вече качеството на плодовата продукция. 

„Технологични подходи за отглеждане на овощните култури с преобладаване на екологосъобразни решения и минимален екологичен риск”

Изследванията са насочени към разработване и внедряване на научнообосновани технологии за отглеждане на овощните култури в съзвучие с принципите на устойчивото земеделие и екологичното производство на плодове.

Сред основните области на изследване са:

  • минерално хранене на овощните растения и торене;
  • воден режим на овощните растения и почвата при напояване;
  • планиране и управление на поливния процес; 
  • внасяне на агрохимикали с поливната вода;
  • икономика и маркетинг.

„Растително - защитни подходи за контрол на болести, неприятели и плевели, пригодни за приложение в условия на конвеционално, интегрирано и биологично плодово производство, на основата на опазаване биоразнообразието и околната среда от замърсяване с песетциди.”

Проучванията са насочени към интегрирана и биологична борба с болести и неприятели; проучвания върху епидемиологията на икономически важни вирусни болести; системи за поддържане на почвената повърхност и контрол на заплевеляване в овощни разсадници, млади и плододаващи овощни насаждения.

„Размножаване, отглеждане и биотехнологии при овощните растения”

Изследванията са насочени към схеми на засаждане и архитектура на овощното дърво в зависимост от хабитуса на растеж и плододаване, методи на размножаване, биотехнологични методи за размножаване на подложки и сортове.

ИО включва секциите „Селекция и генетични ресурси“, „Воден режим и минерално хранене“, „Растителна защита“ и „ Размножаване, отглеждане и биотехнолигии“.

Продукция и услуги, които се предлагат

Овощен посадъчен материал от семкови и костилкови видове, орех, лешник, киви, касис, малина и ягода.

За улеснение на клиенти, които създават градини по проекти, се сключват предварителни договори за производство на необходимия посадъчен материал.

Предлагат се подложки за ябълка и праскова, както и свежи плодове от ябълки, череши, праскови и сливи.

Осигуряват се консултации с високо квалифицирани специалисти, включително и чрез посещения на място.

Организират се семинари и открити дни по важни въпроси, касаещи овощарството.Предлагат се лицензи за производство на посадъчен материал от сортове, създадени в ИО.

Извършват се почвени и растителни анализи и се изготвят препоръки.

 

Виж всички материали за Институт по Овощарство – Пловдив

Снимка: от сайта на Института 

ЕТ Темп ДК

Русе
Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Фенс Конструкт ЕООД

Стара Загора
Селскостопанска техника, Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Анчев Дизел

Силистра
Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Рото-БГ ЕООД

Благоевград
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА