Институт по Криобиология и Хранителни Технологии – София

Институтът по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ), гр. София е създаден с Постановление № 270 на Министерския съвет от 15 декември 2000 година чрез преобразуване от: Института по криобиология и лиофилизация – София (основан 1973 г.); Секция „Химични и биохимични изследвания на растителните и животинските продукти” и секция „Технология на зърносъхранението и хлебопроизводството на ИЗХФП“ – Костинброд (основан 1956 г.); Базата за развитие и внедряване на йонизиращи лъчения – София; Института по пивоварна промишленост и хмелопроизводство – София (основан 1956 г.); Базата за развитие и внедряване на биологично-активни вещества – София и Института по месото – София.

Основни насоки на научните изследвания

ИКХТ извършва научни изследвания, приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на криобиологията и лиофилизацията, хранителните технологии, качеството и безопасността на храните и напитките, и приложението на технологии с биологично-активни вещества. Разработва, експериментира и внедрява нови продукти, технологии и методи за анализ и оценка за производство и преработка на зърнени храни, хлебни, тестени и сладкарски изделия, растителни и животински мазнини, месо и месни продукти, мляко и млечни продукти, пиво, безалкохолни и алкохолни напитки и други.

Изследване механизмите на криопротекция; разработване на технологии за производство на медицински биопрепарати, лиофилизирани и специализирани храни за здравословно, профилактично, професионално хранене и за хранене при екстремни условия; извършване на лиофилизация на  храни, биопродукти и биопрепарати;

Съхранение и качество на зърното, технологията, качество и безопасност на брашната, зърнените и хлебни изделия, специализираните храни на зърнена основа и добавките;

Изследване влиянието на различни фактори върху качеството на млякото и млечните продукти; липидния състав на мляко, месо, мазнини и храни; създаване на база данни за биоактивните субстанции в млякото; разработване на технологии за екологични млечни продукти;

Технология на алкохолни и безалкохолни напитки; изследване на изходни суровини, функционални напитки; качество и безопасност на напитките.

Създаване на нови асортименти на месна основа за масово и специализирано хранене чрез третиране с екстракти и добавки; качество и безопасност на месни продукти; създаване и оптимизиране на модели за хранене при профилактика на социално значими болести;

Разработване на технологии на биологично активни вещества за стимулиране растежа и биозащитата на културните растения; осъществяване на научно обслужване за внедряването и приложението им; даване на консултации на фирми и производители в областта на растежната стимулация и биологичната защита и др.;

ИИКХТ включва научните отдели: "Криобиология и биологично активни вещества" и "Хранителни технологии". Институтът популяризира научните резултати и постижения чрез участие в научни форуми на национално и международно равнище, чрез медийни изяви, интернет и различни форми на съвременната рекламна дейност.

Продукция и услуги, които се предлагат

Съвременни хранителни технологии, качество и безопасност на храните и напитките в страната. Създадени са повече от 60 вида лиофилизирани функционални храни за подобряване на здравословния статус на човека, лиофилизирани биостимуланти, предназначени за спортисти, здрави и болни хора, за профилактика и лечение на метаболитни заболявания.

В ИКХТ са разработени и космическите храни за полетите на българските космонавти, с което България става третата страна в света, притежаваща технологии за това.

Разработени са технологии и асортименти стерилизирани, сушени, замразени, диетични и функционални храни, технологии за зърносъхранение, технологии за получаване на специални брашна и ръжено-пшенични, диетични и профилактични видове хляб; технологии за нови асортименти на месна основа за масово и специализирано хранене. Създадени са технологии за производство на различни видове пиво и безалкохолни напитки.

Създадени са и редица биопрепарати за медицинската и ветеринарната практика и биологично-активни вещества за приложение в растениевъдството. Много от тях са защитени с авторски свидетелства и патенти за изобретения, и полезни модели

 

Виж всички материали за Институт по Криобиология и Хранителни Технологии – София

Снимка: от сайта на Института