Институт по Фуражните Култури–Плевен

 • Плевен

  ул. „Генерал Владимир Вазов” 89

 • 08x xxx xxx покажи

  www.ifc-pleven.org

Институтът е създаден през 1954 г. като Национален център за комплексни научно-приложни изследвания и приложна дейност, консултации и обучение в областите: селекция на фуражните култури, технологии на отглеждането им, производство на фуражи и хранене на преживните животни. Научно-изследователската дейност се осъществява в 2 опитни полета и 6 специализирани лаборатории.

Основни направления на научните изследвания

 

Селекция и семепроизводство на фуражните култури

 • Селекция на люцерна, еспарзета, звездан, зимен и пролетен фуражен грах и фий, житни треви, в т.ч. ежова главица, тръстиковидна власатка, безосилеста овсига, пасищен райграс, гребенчат и пустинен житняк, суданска трева, фацелия и други;
 • Опазване, управление и обогатяване на растителните генетични ресурси при фуражните култури;
 • Създаване на сортове фуражни култури с висок добив на фураж и семена, толерантност към абиотичeн и биотичен стрес, адаптивност, подобрено качество на фуража;
 • Сортоподдържане на сертифицирани сортове фуражни култури;
 • Семепроизводство на автентични и висококачествени семена от сортове фуражни култури, включени в национална и OECD листа.

Технология и екология на фуражните култури

 • Усъвършенстване и актуализиране на основни технологични звена и разработване на цялостни екологосъобразни технологии, отговарящи на изискванията на съвременното земеделие за производство на фураж и семена от едногодишни зърнено-бобови и многогодишни бобови и житни тревно-фуражни култури;
 • Проучвания, свързани с обработка на почвата и повишаване на плодородието и, рекултивация на ниско плодородни и разрушени почви, сортова агротехника и сеитбообращения, торене, сеитба и сеитбени норми, срокове и начини на прибиране, модели за уплътнено използване на земята, азотфиксация, подобряване и използване на естествени ливади и пасища;
 • Повишаване на продуктивността и качеството на продукцията при фуражните култури в условията на биотичен и абиотичен стрес;
 • Използване на растителнозащитни, биологични и екологични методи и средства за борба срещу плевели, болести и неприятели при фуражните култури.

Консервиране, окачествяване и използване на фуражите

Разработване на технологични решения и иновационни методи за прибиране, консервиране, окачествяване и използване на фуражите за преживни животни; Системи за хранене и отглеждане на овце и говеда.

 

Виж всички материали за Институт по Фуражните Култури–Плевен

Снимка: от сайта на Института

Албена Експрес ООД

София област
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Елан Консултинг ООД

Бургас
Други селскостопански фирми, Консултантски фирми в агро-сектора, Софтуер за земеделие и ферми
ВИЖ ПРОФИЛА

Linkbox.BG

Шумен
Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА