Институт по Фуражните Култури–Плевен

 • Плевен

  ул. „Генерал Владимир Вазов” 89

 • 08x xxx xxx покажи

  www.ifc-pleven.org

Институтът е създаден през 1954 г. като Национален център за комплексни научно-приложни изследвания и приложна дейност, консултации и обучение в областите: селекция на фуражните култури, технологии на отглеждането им, производство на фуражи и хранене на преживните животни. Научно-изследователската дейност се осъществява в 2 опитни полета и 6 специализирани лаборатории.

Основни направления на научните изследвания

 

Селекция и семепроизводство на фуражните култури

 • Селекция на люцерна, еспарзета, звездан, зимен и пролетен фуражен грах и фий, житни треви, в т.ч. ежова главица, тръстиковидна власатка, безосилеста овсига, пасищен райграс, гребенчат и пустинен житняк, суданска трева, фацелия и други;
 • Опазване, управление и обогатяване на растителните генетични ресурси при фуражните култури;
 • Създаване на сортове фуражни култури с висок добив на фураж и семена, толерантност към абиотичeн и биотичен стрес, адаптивност, подобрено качество на фуража;
 • Сортоподдържане на сертифицирани сортове фуражни култури;
 • Семепроизводство на автентични и висококачествени семена от сортове фуражни култури, включени в национална и OECD листа.

Технология и екология на фуражните култури

 • Усъвършенстване и актуализиране на основни технологични звена и разработване на цялостни екологосъобразни технологии, отговарящи на изискванията на съвременното земеделие за производство на фураж и семена от едногодишни зърнено-бобови и многогодишни бобови и житни тревно-фуражни култури;
 • Проучвания, свързани с обработка на почвата и повишаване на плодородието и, рекултивация на ниско плодородни и разрушени почви, сортова агротехника и сеитбообращения, торене, сеитба и сеитбени норми, срокове и начини на прибиране, модели за уплътнено използване на земята, азотфиксация, подобряване и използване на естествени ливади и пасища;
 • Повишаване на продуктивността и качеството на продукцията при фуражните култури в условията на биотичен и абиотичен стрес;
 • Използване на растителнозащитни, биологични и екологични методи и средства за борба срещу плевели, болести и неприятели при фуражните култури.

Консервиране, окачествяване и използване на фуражите

Разработване на технологични решения и иновационни методи за прибиране, консервиране, окачествяване и използване на фуражите за преживни животни; Системи за хранене и отглеждане на овце и говеда.

 

Виж всички материали за Институт по Фуражните Култури–Плевен

Снимка: от сайта на Института

Корели 3000 ЕООД

Бургас
Торове и подхранващи вещества
ВИЖ ПРОФИЛА

Сейфти Ко

София област
ВИЖ ПРОФИЛА

Варекс ООД

София област
Селскостопанска техника,Резервни части за агро техника,Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Миладинов Импекс ООД

София град
Животновъдство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА