Факултет по Растителна защита и агроекология АУ Пловдив

Факултетът по Растителна защита и агроекология е създаден през 1983 г. и в структурата на Аграрния университет е първият, който получи акредитация през 1998 г.

Студентите се обучават в две специалности :

 •     "Растителна защита" – редовно и задочно обучение (на български и английски език),
 •     "Екология и опазване на околната среда" - редовно и  задочно обучение.

През 2013 г. професионалното направление 6.2 „Растителна защита” получи програмни акредитации от НАОА за обучение на студенти в ОКС ”Бакалавър” и ОКС ”Магистър” с оценка 9.61 по десетобалната система, а за обучение в ОНС „Доктор” - 9.71. Срокът за валидност е шест години.

През 2013 г. професионалното направление 4.4 „Науки за земята” получи програмна акредитация от НАОА за обучение на студенти в ОКС ”Бакалавър” и ОКС ”Магистър” с оценка 9.05, а за обучение в ОНС „Доктор” - 9.49. Срокът за валидност е шест години.

Учебният процес се извежда от утвърдени и високо квалифицирани преподаватели - 1 чл. кор. професор, 10 професори, 18 доценти и 12 главни асистенти. От тях 5 са „Доктори на науките”, а 35 имат образователната и научна степен “Доктор”.

Факултетната структура включва 5 катедри:

 •     "Ентомология",
 •     "Фитопатология",
 •     "Агроекология и опазване на околната среда ",
 •     "Микробиология и екологични биотехнологии" и
 •     "Обща химия".

Магистърски програми в професионално направление 6.2. Растителна защита:

 •     Растителна защита – на български и английски език
 •     Plant medicine – на български и английски език
 •     Растителна защита в биологичното земеделие
 •     Агроекология и растителна защита
 •     Информационни технологии и системи в растителната защита
 •     Мениджмънт на растителната защита

Магистърски програми в професионално направление 4.4. Науки за земята:

 •     Екология на селищни системи
 •     Екологичен контрол
 •     Устойчиво природоползване и екотуризъм
 •     Качество и безопасност на храните – методи за контрол

Учебните планове включват задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Задължителните дисциплини са съобразени с профила на съответните специалности, а избираемите допълват облика на специалностите.

Студентите от факултета имат възможност да провеждат част от обучението си по европейските програми Сократ – Еразъм и Леонардо да Винчи.  Така също за тях се организират  летни практики и стажове в чужбина.

Водещи фирми по растителна защита отпускат ежегодно стипендии за отличен успех и постижения в научно-изследователската работа.

 


Специалности

 • Екология и опазване на околната среда
 • Растителна защита
 • МК „Агроекология и растителна защита“
 • МК "Екология на селищни системи"
 • МК „Мениджмънт на растителната защита”
 • МК "Информационни системи и технологии в растителната защита"
 • MK "Растителна защита"
 • МК „Растителна защита в биологичното земеделие“
 • МК "Plant Medicine"

 


Ръководство

Декан
професор д-р Вили Харизанова

    телефон: +359 32 654 271 +359 32 654 218
    E-mail: [email protected]

Заместник декан
професор д-р Виолина Ангелова Ризова

    телефон: +359 32 654 242
    E-mail: [email protected]

Администрация

Борислава Рагьова

    телефон: +359 32 654 201
    E-mail: [email protected]

Елеонора Делева

    телефон: +359 32 654 201
    E-mail: [email protected]

Цветанка Андреева

    телефон: +359 32 654 231
    E-mail: [email protected]

 

Факултетен съвет

Членове

професор д.н. Марияна Накова

    телефон: +359 32 654 223
    E-mail: [email protected]

професор д.н. Светослав Бобев

    телефон: +359 32 654 226
    E-mail: [email protected]

професор д.н. Хари Самалиев

    телефон: +359 32 654 281
    E-mail: [email protected]

професор д-р Виолина Ангелова Ризова

    телефон: +359 32 654 242
    E-mail: [email protected]

професор д-р Владислав Попов

    телефон: +359 887 788 412
    E-mail: [email protected]

професор д-р Диана Кирин

    телефон: +359 32 654 258
    E-mail: [email protected]

професор д-р Радослав Андреев

    телефон: +359 32 654 251
    E-mail: [email protected]

професор д-р Янко Димитров

    телефон: +359 32 654 281
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Анна Карова

    телефон: +359 32 654 425
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Атанаска Стоева

    телефон: +359 32 654 218
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Веселка Влахова

    телефон: +359 32 654 254 +359 899 633 753
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Димитър Димитров

    телефон: +359 32 654 272
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Екатерина Вълчева

    телефон: +359 32 654 202
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Йорданка Карталска-Татарова

    телефон: +359 32 654 233
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Марин Маринов

    телефон: +359 32 654 305
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Младен Найденов

    телефон: +359 32 654 399
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Пенка Запрянова - Алексиева

    телефон: +359 32 654 460
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Стефан Кръстев

    телефон: +359 32 654 239
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Стефан Шилев

    телефон: +359 32 654 266 +359 898 410991
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Татяна Билева

    телефон: +359 32 654 274
    E-mail: [email protected]

главен асистент д-р Димитринка Кузманова

    телефон: +359 32 654 274
    E-mail: [email protected]

главен асистент д-р Звездомир Желев

    телефон: +359 32 654 234
    E-mail: [email protected]

главен асистент д-р Мелика Мохамедова

    телефон: +359 32 654 206
    E-mail: [email protected]

главен асистент д-р Соня Шукерова

    телефон: +359 32 654 258
    E-mail: [email protected]

главен асистент д-р Румяна Проданова-Камалиева

    телефон: +359 32 654 305 +359 32 654 279
    E-mail: [email protected]

 

Джей Трейдинг - Б.Джагаров

Велико Търново
Селскостопанска техника,Резервни части за агро техника,Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Сейфти Ко

София област
ВИЖ ПРОФИЛА

"Универсал 92" ЕООД

Добрич
Селскостопанска техника,Резервни части за агро техника,Сервизи за земеделска техника,Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА