Факултет по Растителна защита и агроекология АУ Пловдив

Факултетът по Растителна защита и агроекология е създаден през 1983 г. и в структурата на Аграрния университет е първият, който получи акредитация през 1998 г.

Студентите се обучават в две специалности :

 •     "Растителна защита" – редовно и задочно обучение (на български и английски език),
 •     "Екология и опазване на околната среда" - редовно и  задочно обучение.

През 2013 г. професионалното направление 6.2 „Растителна защита” получи програмни акредитации от НАОА за обучение на студенти в ОКС ”Бакалавър” и ОКС ”Магистър” с оценка 9.61 по десетобалната система, а за обучение в ОНС „Доктор” - 9.71. Срокът за валидност е шест години.

През 2013 г. професионалното направление 4.4 „Науки за земята” получи програмна акредитация от НАОА за обучение на студенти в ОКС ”Бакалавър” и ОКС ”Магистър” с оценка 9.05, а за обучение в ОНС „Доктор” - 9.49. Срокът за валидност е шест години.

Учебният процес се извежда от утвърдени и високо квалифицирани преподаватели - 1 чл. кор. професор, 10 професори, 18 доценти и 12 главни асистенти. От тях 5 са „Доктори на науките”, а 35 имат образователната и научна степен “Доктор”.

Факултетната структура включва 5 катедри:

 •     "Ентомология",
 •     "Фитопатология",
 •     "Агроекология и опазване на околната среда ",
 •     "Микробиология и екологични биотехнологии" и
 •     "Обща химия".

Магистърски програми в професионално направление 6.2. Растителна защита:

 •     Растителна защита – на български и английски език
 •     Plant medicine – на български и английски език
 •     Растителна защита в биологичното земеделие
 •     Агроекология и растителна защита
 •     Информационни технологии и системи в растителната защита
 •     Мениджмънт на растителната защита

Магистърски програми в професионално направление 4.4. Науки за земята:

 •     Екология на селищни системи
 •     Екологичен контрол
 •     Устойчиво природоползване и екотуризъм
 •     Качество и безопасност на храните – методи за контрол

Учебните планове включват задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Задължителните дисциплини са съобразени с профила на съответните специалности, а избираемите допълват облика на специалностите.

Студентите от факултета имат възможност да провеждат част от обучението си по европейските програми Сократ – Еразъм и Леонардо да Винчи.  Така също за тях се организират  летни практики и стажове в чужбина.

Водещи фирми по растителна защита отпускат ежегодно стипендии за отличен успех и постижения в научно-изследователската работа.

 


Специалности

 • Екология и опазване на околната среда
 • Растителна защита
 • МК „Агроекология и растителна защита“
 • МК "Екология на селищни системи"
 • МК „Мениджмънт на растителната защита”
 • МК "Информационни системи и технологии в растителната защита"
 • MK "Растителна защита"
 • МК „Растителна защита в биологичното земеделие“
 • МК "Plant Medicine"

 


Ръководство

Декан
професор д-р Вили Харизанова

    телефон: +359 32 654 271 +359 32 654 218
    E-mail: [email protected]

Заместник декан
професор д-р Виолина Ангелова Ризова

    телефон: +359 32 654 242
    E-mail: [email protected]

Администрация

Борислава Рагьова

    телефон: +359 32 654 201
    E-mail: [email protected]

Елеонора Делева

    телефон: +359 32 654 201
    E-mail: [email protected]

Цветанка Андреева

    телефон: +359 32 654 231
    E-mail: [email protected]

 

Факултетен съвет

Членове

професор д.н. Марияна Накова

    телефон: +359 32 654 223
    E-mail: [email protected]

професор д.н. Светослав Бобев

    телефон: +359 32 654 226
    E-mail: [email protected]

професор д.н. Хари Самалиев

    телефон: +359 32 654 281
    E-mail: [email protected]

професор д-р Виолина Ангелова Ризова

    телефон: +359 32 654 242
    E-mail: [email protected]

професор д-р Владислав Попов

    телефон: +359 887 788 412
    E-mail: [email protected]

професор д-р Диана Кирин

    телефон: +359 32 654 258
    E-mail: [email protected]

професор д-р Радослав Андреев

    телефон: +359 32 654 251
    E-mail: [email protected]

професор д-р Янко Димитров

    телефон: +359 32 654 281
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Анна Карова

    телефон: +359 32 654 425
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Атанаска Стоева

    телефон: +359 32 654 218
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Веселка Влахова

    телефон: +359 32 654 254 +359 899 633 753
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Димитър Димитров

    телефон: +359 32 654 272
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Екатерина Вълчева

    телефон: +359 32 654 202
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Йорданка Карталска-Татарова

    телефон: +359 32 654 233
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Марин Маринов

    телефон: +359 32 654 305
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Младен Найденов

    телефон: +359 32 654 399
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Пенка Запрянова - Алексиева

    телефон: +359 32 654 460
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Стефан Кръстев

    телефон: +359 32 654 239
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Стефан Шилев

    телефон: +359 32 654 266 +359 898 410991
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Татяна Билева

    телефон: +359 32 654 274
    E-mail: [email protected]

главен асистент д-р Димитринка Кузманова

    телефон: +359 32 654 274
    E-mail: [email protected]

главен асистент д-р Звездомир Желев

    телефон: +359 32 654 234
    E-mail: [email protected]

главен асистент д-р Мелика Мохамедова

    телефон: +359 32 654 206
    E-mail: [email protected]

главен асистент д-р Соня Шукерова

    телефон: +359 32 654 258
    E-mail: [email protected]

главен асистент д-р Румяна Проданова-Камалиева

    телефон: +359 32 654 305 +359 32 654 279
    E-mail: [email protected]

 

Ваки-Хим ООД

Пловдив
Препарати за растителна защита, Торове и подхранващи вещества
ВИЖ ПРОФИЛА

Сатнет ООД

Пловдив
Селскостопанска техника, Резервни части за агро техника, Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

"ТИ АНД ТИ" ООД

Ямбол
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА