Асоциация за развъждане на породата Лакон в България

Асоциация за развъждане на породата Лакон в България е независимо юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, което е учредено и осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията на Република България и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Асоциацията е регистрирана с Решение №253 от 28.07.2014 г на Пловдивски окръжен съд – търговско отделение да извършва развъдна дейност, съгласно чл. 20 от Закона за животновъдството.

Асоциацията е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под № 20140905001.

Снимка: Facebook-страницата на Асоциацията