Асоциация за развъждане и съхранение на източнобалканската свиня

Асоциацията АРСИС предоставя селекционни услуги:

• Води родославна книга на породата Източнобалканска свиня;

• Издава зоотехнически сертификати за произход на чистопородни Източнобалкански свине;

• Участва в работни групи и комуникира с компетентните органи действащата нормативна уредба, касаеща отглеждането на Източнобалкански свине и реализацията на продукти от тях;

• При необходимост изготвя коментари и предложения за изменения и допълнения в действащата нормативна уредба и практика;

Предоставя консултации на своите членове за:

• Действащи нормативни изисквания по отношение на пасищното отглеждане на Източнобалкански свине;

• Изисквания по отношение на транспортирането и регистрирането на живи Източнобалкански свине;

• Възможности за реализацията на продукти от Източнобалкански свине;

• Възможности за ползване на финансиране по Мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020;

• Възможности за друго целево подпомагане на стопани, отглеждащи Източнобалкански свине.

Участва в научни проекти с цел увеличаване на информираността за хракатеристиките на Източнобалканска свиня, възможностите за нейното устойчиво отглеждане и реализиране на продукти от нея;

Извършва научни и лабораторни изследвания, касаещи качествата и характеристиките на Източнобалканските свине и продукти от тях;

Организира семинари, обучения, изложби и др. мероприятия във връзка с дейността си.

Лице за контакт: Радостина Донева, председател

Снимка: официалната страница на АРСИС