Асоциация за развъждане и съхранение на източнобалканската свиня

Асоциацията АРСИС предоставя селекционни услуги:

• Води родославна книга на породата Източнобалканска свиня;

• Издава зоотехнически сертификати за произход на чистопородни Източнобалкански свине;

• Участва в работни групи и комуникира с компетентните органи действащата нормативна уредба, касаеща отглеждането на Източнобалкански свине и реализацията на продукти от тях;

• При необходимост изготвя коментари и предложения за изменения и допълнения в действащата нормативна уредба и практика;

Предоставя консултации на своите членове за:

• Действащи нормативни изисквания по отношение на пасищното отглеждане на Източнобалкански свине;

• Изисквания по отношение на транспортирането и регистрирането на живи Източнобалкански свине;

• Възможности за реализацията на продукти от Източнобалкански свине;

• Възможности за ползване на финансиране по Мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020;

• Възможности за друго целево подпомагане на стопани, отглеждащи Източнобалкански свине.

Участва в научни проекти с цел увеличаване на информираността за хракатеристиките на Източнобалканска свиня, възможностите за нейното устойчиво отглеждане и реализиране на продукти от нея;

Извършва научни и лабораторни изследвания, касаещи качествата и характеристиките на Източнобалканските свине и продукти от тях;

Организира семинари, обучения, изложби и др. мероприятия във връзка с дейността си.

Лице за контакт: Радостина Донева, председател

Снимка: официалната страница на АРСИС

НИК Електроникс ООД

София област
Селскостопанска техника,Резервни части за агро техника,Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

КРЕСТ ГРУП КО

Варна
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Хелиос ПС ЕООД

Стара Загора
Зеленчукопроизводство и търговия,Овощарство и търговия,Лозарство и винарство
ВИЖ ПРОФИЛА