Асоциация на преработвателите на диворастящи гъби и плодове в Република България

  • София град

    София, ж.к. Лозенец, ул. Цветна градина 72, ет. 1, офис 1-3

  • 08x xxx xxx покажи

    [email protected]

    funghibg.com

Асоциацията отстоява и защитава общите стратегически цели на бранша, издигане престижа на професията пред обществото, усъвършенствуване професионализма на членовете си, постигане на професионално единство, солидарност и защита на професионалните интереси, информационно обслужване и подкрепа на членовете на

Асоциацията в областта на технологията, техниката, научните постижения, маркетинга, производственото законодателство в преработвателната промишленост и др., съдейства за привличането на чуждестранни инвестиции в производствения и обслужващите сектори на бранша, съдейства за доброволното уреждане на възникналите спорове между членовете.

Асоциацията реализира своите цели като обсъжда и защитава концепции за развитието на бранша и свързаните с него дейности, предлага свои платформи, програми и искания при формирането и осъществяването на икономическата и социалната политика, разработва съображения и бележки по проекти за нормативни актове, участвува в разработването или разработва самостоятелно такива проекти, отнасящи се за бранша, подпомага развитието на вътрешните търговски и технологични връзки в бранша чрез предоставяне на информация за производството на суровини, материали и готова продукция и за наличието на свободни мощности, машини, съоръжения и други.
 

Снимка: pixabay.com