x
Национална мрежа за
селско стопанство
съобщение
Нямате нови писма.
Известия за коментари
Известия за коментари
Нямате нови известия.
Мнения в абонирани
Мнения в абонирани
Добави приятел
Приятели
Нямате нови покани за приятелство.
Дейност на приятели
Дейност на приятели
Вход през фейсбук
hristo stefanov
Добавен от:
thing

Въпросът е изпратен на: 2011-02-03 15:47:54

До: Министерство на земеделието и храните ( МЗХ )

Искам да получа разяснение на проблема как се наемат общински мери и пасища след промените в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи/чл.37п във връзка с чл.37и -37о/ Ситуацията е следната откакто се отдават общинските пасища за ползване от стопани отглеждащи животни нашата Община ги предоставя на основание чл.48а от закона за допитване до народа /отменен/като се правят общоселски събрания и се създават сдружения на стопаните отглеждащи по няколко животни за лични нужди за да могат да си наемат пасище, като Общината не определя пасища за общо и за индивидуално ползване.Ние имаме ферма в едно такова село в която отглеждаме над 450 животни.Две години подред пускаме Заявление до Общината да ни предостави общински пасища според промените в ЗСПЗЗ за срок 5 г.Общината отказва като ни препращат към селското събрание, ние сами да си разделим пасищата като селото да реши кои пасища да ни бъдат отделени което не е справедливо защото селото си отделят чистите и хубави пасища а за нас остават пасища с голям процент захрастеност на ръба на допустимостта вече две години режем трънки и косим но е непосилно да се въведат пасищата за кратък период в приличен вид като се има предвид, че и договорите ни са едногодишни още повече че някой от парцелите са ВПС но е рисковано да се заявят като такива тъй като договора е едногодишен.Затова бихме искали да разясните малко по подробно как би следвало да постъпим и да защитим правата си на база промените в ЗСПЗЗ. Интересува ме също как точно се тълкува чл.25 ЗСПЗЗ /…….Общинският съвет може да определя такса за ползване на общинските мери и пасища, приходите от която се използват за поддържането им./какво ще рече, че приходите се използват за поддържането им вменява ли някакво задължение на Общината относно вида на пасищата които отдава.Моля също да разясните чл.37о ал.(2) 2) Към решението се прилага списък с данни за земеделските стопани или техни сдружения, регистрирани като юридически лица, какво ще рече сдружение регистрирано като юридическо лице сдружението създадено на основание чл.48а от ЗДН /отменен/ има ли статут на таковаИ накрая може ли Общината сама да определя начина по който да предоставя общинските мери и пасища като не се съобразява с начина регламентиран в ЗСПЗЗ.Благодаря

Отговор на Министерство на земеделието и храните ( МЗХ ): Съгласно чл. 37п от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), мерите и пасищата - общинска собственост, могат да се отдават под наем или под аренда само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, или на лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за срок 5 години. По искане на арендатора или наемателя договорът може да се сключи и за по-кратък срок. Отдаването на мерите и пасищата - общинска собственост се извършва при спазване на изискванията по чл. 37и - 37о от ЗСПЗЗ.    Министърът на земеделието и храните по искане на общините може да им предоставя за управление мери и пасища от държавния поземлен фонд за отглеждане на пасищни животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ.         Съгласно чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ, общинският съвет определя с решение, прието с мнозинство от общия брой на съветниците, размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище. С решението на общинския съвет се определят и правила за ползването на мерите и пасищата на територията на общината, посочените в чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, които следва да      съдържат: 1. перспективен експлоатационен план за паша; 2. частите от мерите и пасищата, предназначени за общо и за индивидуално ползване, и тяхното разграничаване; 3. частите от мерите и пасищата, предназначени предимно за косене; 4. прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите; 5. мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата, като почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни мероприятия, наторяване, временни ограждения; 6. ветеринарна профилактика; 7. частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища, за засяване с подходящи тревни смески; 8. построяване на навеси; 9. въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси; 10. охрана; 11. режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености на топографски, почвени, климатични и други физически условия, и на развитието на животновъдството на територията на общината; 12. карта за ползването на мерите и пасищата по физически блокове, определени в Системата за идентификация на земеделските парцели.  Договорите за наем и за аренда на мерите и пасищата се сключват за срок 5 години, а по искане на ползвателите - и за по-кратък срок. Договорите се актуализират ежегодно в срок до 30 ноември. Поддържането на мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние за общо и за индивидуално ползване е съответно за сметка на общината и за сметка на ползвателите, съгласно разпоредбата на чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ. Законодателят е уредил в чл. 37о от ЗСПЗЗ правомощието на общинския съвет ежегодно да приема решение с мнозинство две трети от общия брой на съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата, което съдържа: 1. годишен план за паша; 2. съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално ползване; 3. задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите и пасищата. Това решение следва да бъде придружено от списък с данни за земеделските стопани или техни сдружения, регистрирани като юридически лица, отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища, карта за ползването на мерите и пасищата по физически блокове, определени в Системата за идентификация на земеделските парцели, както и други данни, необходими за кандидатстване за подпомагане по схемата за единно плащане на площ, като кметът на общината, района, кметството съгласува списъка с местната ветеринарномедицинска служба. Решението на общинския съвет е правно основание за общо ползване на мерите и пасищата за целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители  (чл. 37о, ал. 4 от ЗСПЗЗ).  По смисъла на § 2д от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ " общо ползване " е традиционна практика на жителите от населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху обществените мери и пасища, включително чрез образуване на едно или повече колективни стада.  

questions