x
Национална мрежа за
селско стопанство
съобщение
Нямате нови писма.
Известия за коментари
Известия за коментари
Нямате нови известия.
Мнения в абонирани
Мнения в абонирани
Добави приятел
Приятели
Нямате нови покани за приятелство.
Дейност на приятели
Дейност на приятели
Вход през фейсбук
Добавен от:
fermer17608

Въпросът е изпратен на: 2012-07-30 19:49:32

До: Министерство на земеделието и храните ( МЗХ )

Здрaвейте, интересуваме ако се осигурявам на 4 часа роботен ден ще може ли да получавам субсидия ? Благодаря предварително!

Отговор на Министерство на земеделието и храните ( МЗХ ): Получаването на субсидии по схемите за директни плащания не е обвързано с трудовата заетост на лицето. В областта на земеделието чрез схеми за директни плащания са създадени условия за подпомагане на реалните земеделски стопани, които поемат икономическия риск от извършване на земеделската дейност. Изпращаме Ви информация относно основните възможности за подпомагане с директни плащания през 2012 г. Заявления за директни плащания, включително и за национални доплащания се подават от 1 март до 15 май без санкция за късно подаване и до 9 юни (11 юни през 2012 г.) със санкция 1% за всеки ден закъснение. Схема за единно плащане на площ (СЕПП)   Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) е основната схема за подпомагане на земеделските стопани в България в настоящия момент. Плащането по СЕПП се определя на хектар използвана земя и не е обвързано с количеството произведена продукция. Допустими за подпомагане са обработваемата (орна) земя, постоянно затревени площи (пасища и ливади), трайните насаждения и семейни градини. Право на подпомагане по тази схема имат земеделски стопани, които са регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол. Задължително условие, за да бъде отпусната помощта е земите, за които се кандидатства, да отговарят на изискванията на Наредба № 5 от 10 март 2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища; да бъдат поддържани в Добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) съгласно националните стандарти, утвърдени със Заповед на министъра на земеделието и храните и да се спазват Законоустановените изисквания за управление съгласно Регламент 73/2009. Минималният размер на стопанството трябва да е 0,5 хектара за трайни насаждения и 1 хектар за останалите култури. На подпомагане подлежат парцели с минимална площ 1 декар. За 2012 г. подпомагането по СЕПП е 26 лв./дка. Национални доплащания за говеда (схема, необвързана с производството) Право на подпомагане по схемата за национални доплащания за говеда, необвързана с производството, имат земеделските стопани, които към 28 февруари 2009 г. са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните. Помощта по схемата за национални доплащания за говеда се определя въз основа на броя на говедата и/или биволите в животновъдните обекти на земеделския стопанин, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти към 28 февруари 2009 г. За 2012 г. подпомагането по тази схема е 200 лв. за говедо и 350 лв. за бивол. Национални доплащания за крави с бозаещи телета (схема, обвързана с производството) Право на подпомагане по схемата за национални доплащания за крави с бозаещи телета има земеделски стопанин, който: 1. не притежава индивидуална млечна квота; 2. отглежда в стопанството си 5 или повече крави и/или юници по схемата за крави с бозаещи телета, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните. Подпомагане по схемата за национални доплащания за крави с бозаещи телета се изплаща, когато след подаване на заявлението за подпомагане земеделският стопанин продължава да отглежда най-малко 80 % от кравите и/или юниците, заявени по схемата за крави с бозаещи телета, най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане, и не притежава индивидуална млечна квота. Помощта по схемата за национални доплащания за крави с бозаещи телета се определя въз основа на броя на заявените за подпомагане крави и юници по схемата за крави с бозаещи телета, които реално се отглеждат в стопанството. За 2012 г. подпомагането по тази схема е 70 лв. на глава животно. Национални доплащания за овце-майки и/или кози-майки (схема, обвързана с производството) Право на подпомагане по схемата за национални доплащания за овце-майки и кози-майки имат земеделските стопани, които: 1. отглеждат в стопанствата си: а) 50 или повече овце-майки, или б) 50 или повече кози-майки, или в) 50 или повече овце-майки и кози-майки, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните. За да се получи подпомагането е необходимо земеделските стопани  да продължат да  отглеждат най-малко 80 % от заявените овце-майки и/или кози-майки най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане. Помощта по схемата за национални доплащания за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството, се определя въз основа на заявените за подпомагане овце-майки и кози-майки, които реално се отглеждат в стопанството. За 2012 г. подпомагането по тази схема е 41 лв. на глава животно. Схема за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми (НДКМ 1) Право на подпомагане по схемата имат производители на краве мляко, притежаващи индивидуална млечна квота и стопанисващи ферма, която отговаря на следните изисквания: 1. регистрирана е в Регистъра на фермите за производство на краве мляко; 2. в нея се отглеждат от 10 (включително) до 49 (включително) млечни крави, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните. Подпомагане по схемата се изплаща, когато млекопроизводителите продължат да отглеждат най-малко 80 % от млечните крави най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане, и притежават индивидуална млечна квота. За 2012 г. подпомагането по тази схема е 220 лв. за млечна крава. Схема за поддържане на производството на краве мляко в необлагодетелстваните райони (НДКМ 2) Право на подпомагане по схемата имат производители на краве мляко, притежаващи индивидуална млечна квота и стопанисващи ферма, която отговаря на следните изисквания: 1. регистрирана е в Регистъра на фермите за производство на краве мляко; 2. се намира в териториалния обхват на необлагодетелстваните райони съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от 2008 г.); 3. в нея се отглеждат 10 и повече млечни крави, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните. Подпомагане по схемата се изплаща, когато млекопроизводителите продължат да отглеждат най-малко 80 % от млечните крави най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане, и притежават индивидуална млечна квота. За 2012 г. подпомагането по тази схема е 240 лв. за млечна крава. Схема за поддържане на производството на краве мляко в нитратно уязвимите зони (НДКМ 3) Право на подпомагане по схемата имат производители на краве мляко, притежаващи индивидуална млечна квота и стопанисващи ферма, която отговаря на следните изисквания: 1. регистрирана е в Регистъра на фермите за производство на краве мляко; 2. намира се в общини в нитратно уязвими зони. Те се определят от Приложение №3 (Списък на общини в нитратно уязвимите зони) и Приложение № 4 (Списък на общини в предишни уязвими зони, за които ще се прилага преходна помощ) от Наредба № 2 от 21.02.2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане. 3. в нея се отглеждат 50 и повече млечни крави, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти. Подпомагане по схемата се изплаща, когато млекопроизводителите продължат да отглеждат най-малко 80 % от млечните крави най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане, и притежават индивидуална млечна квота. За 2012 г. подпомагането по тази схема е 200 лв. за млечна крава. Схема за отглеждане на овце-майки и кози-майки в икономически уязвими общини в Южна България Право на подпомагане по схемата за отглеждане на овце-майки и кози-майки в икономически уязвими общини в Южна България имат земеделски стопани, които: 1. стопанисват ферми, намиращи се в териториалния обхват на икономически уязвимите общини в Южна България, включени в Приложение №2 към Наредба №2 от 21.02.2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане; 2. отглеждат във фермите си по т. 1: а) от 10 (включително) до 49 (включително) овце-майки, или б) от 10 (включително) до 49 (включително) кози-майки, или в) от 10 (включително) до 49 (включително) овце-майки и кози-майки, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните; 3. продължат да отглеждат най-малко 80 % от заявените овце-майки и/или кози-майки най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане. Помощта по схемата се определя въз основа на броя на овцете-майки и/или козите-майки, който е заявен за подпомагане и реално се отглеждат във фермите. За 2012 г. подпомагането по тази схема е 40 лв. на глава животно. Схема за отглеждане на овце-майки и кози-майки в необлагодетелствани райони Право на подпомагане по схемата имат земеделски стопани, които: 1. стопанисват ферми, намиращи се в необлагодетелстваните райони, съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват; 2. отглеждат във фермите си по т.1: а) от 10 (включително) до 49 (включително) овце-майки, или б) от 10 (включително) до 49 (включително) кози-майки, или в) от 10 (включително) до 49 (включително) овце-майки и кози-майки, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните; 3. продължат да отглеждат най-малко 80 % от заявените овце-майки и/или кози-майки най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане. Помощта по схемата се определя въз основа на броя на овцете-майки и/или козите-майки, който е заявен за подпомагане и реално се отглеждат във фермите. За 2012 г. подпомагането по тази схема е 35 лв. на глава животно. При желание за кандидатстване по схемите за подпомагане на производството на краве мляко кандидатите могат да изберат само една от схемите (НДКМ1, НДКМ2, НДКМ3) за животните, с които кандидатстват. Земеделските стопани могат да подават заявления за подпомагане само по една от схемите за отглеждане на овце-майки и кози-майки.

questions