x
Национална мрежа за
селско стопанство
съобщение
Нямате нови писма.
Известия за коментари
Известия за коментари
Нямате нови известия.
Мнения в абонирани
Мнения в абонирани
Добави приятел
Приятели
Нямате нови покани за приятелство.
Дейност на приятели
Дейност на приятели
Вход през фейсбук
Добавен от:
fermer19628

Въпросът е изпратен на: 2012-10-16 14:46:15

До: Министерство на земеделието и храните ( МЗХ )

Здравейте! Занимавам се с пчеларство и имам 90 кошера. Мога ли да кандидатствам по мярка 141 и какви изисквания има,който трябва да спазя за тези 5 години? Задължително ли е още да си собственик на 10 дка. ниви или ги премахнаха вече?Регистриран съм като ЗП.

Отговор на Министерство на земеделието и храните ( МЗХ ): В отговор на Ваше запитване относно изискванията, които следва да спазвате за да сте допустим кандидат по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране Ви информирам, че условията са подробно разписани в Наредба № 28 от 5 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.( чл.11), а именно:   „ Чл. 11. (1) За подпомагане могат да кандидатстват физически лица или еднолични търговци, които отговарят на следните условия: 1. да са до 60 навършени години към датата на подаване на заявлението за подпомагане; 2. да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители най-малко един месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане; 3. да извършват земеделска дейност в стопанството, което не е съсобствено и/или съвместно притежание с друго лице, с изключение на случаите на съпружеска имуществена общност; 4. да отглеждат най-малко два вида земеделски култури (в случай че не се отглеждат животни) или най-малко един вид земеделска култура и един вид животни; 5. нито една от отглежданите земеделски култури да не надвишава 85,00 % от общия икономически размер на земеделското им стопанство, като това изискване се отнася само за случаите на отглеждане на технически, етеричномаслени и медицински култури; 6. да извършват земеделска дейност в стопанство с икономически размер между 1,00 и 4,00 ИЕ; 7. да обработват земеделски площи с размер не по-малък от 1 ха или 0,5 ха за трайни насаждения и/или лозя, или 0,5 ха в случаите, когато земеделските площи са разположени в планински район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват , приета с ПМС № 30 от 2008 г.; 8. да са собственици и/или наематели и/или арендатори на земя в размер съгласно изискването по т. 7; договорът за аренда и/или наем трябва да е с минимален срок 5 години, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане; 9. да са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани в животновъдната дейност, в случай че кандидатът развива такава; срокът на сключените договори за наем трябва да покрива минималния срок, за който животновъдните сгради и помещения ще бъдат използвани за земеделските производствени цели съгласно бизнес плана, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане; 10. да не са одобрени за финансова помощ по реда на Наредба № 9 от 2008 г . за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., включително като еднолични търговци; 11. да не са получили финансова помощ, включително авансово или междинно плащане, по реда на Наредба № 8 от 2008 г . за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и по мерки "Подобряване на икономическата стойност на горите" и "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" от ПРСР; 12. да не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст, с изключение на лицата, пенсионирани при условията на чл. 69 , 69а и § 5, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на КСО, както и за тези, пенсионирани при условията на първа и втора категория труд; 13. да нямат друго одобрено заявление за подпомагане по тази наредба; 14. едноличните търговци да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията. (2) Лицата по ал. 1 се подпомагат и при условие че: 1. нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие"; 2. нямат изискуеми публични задължения към държавата; 3. не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност (за кандидати, които са еднолични търговци); 4. не са в производство по ликвидация (за кандидати, които са еднолични търговци). (3) Изискванията по ал. 1, т. 10 и 13 се отнасят и за съпруга/съпругата на кандидата. (5) В случай че кандидатът е женен/омъжен и неговата съпруга / нейният съпруг има отделно земеделското стопанството, включително като собственик на едноличен търговец, той/тя не е допустим(а) за подпомагане, при условие че общият икономически размер на двете земеделски стопанства надвишава 4,00 икономически единици. ”   В допълнение Ви информирам, че като собственик на 90 пчелни семейства и наличие на актуална регистрация като земеделски производител, отделно от Програмата за развитие на селските райони, бихте могли да кандидатствате по Националната програма за развитие на пчеларството. Същата се актуализира на всеки три години, като в момента се изготвя новата програма за периода 2014-2016г. По тази програма можете да участвате за покриване на част от разходите за: - закупуване на лекарства срещу вароатозата, одобрени съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност; - извършване на лабораторен анализ на физикохимичните характеристики на пчелния мед (по 10 показателя); - закупуване на до 50 броя нови кошери, до 50 броя голи роеве или отводки, както и закупуване на пчелни майки; След одобрението на програмата от ЕК, пълният й текст ще бъде публикуван на електронната страница на МЗХ и ДФЗ, с всички съпътстващи документи и описани процедури.

questions