x
Национална мрежа за
селско стопанство
съобщение
Нямате нови писма.
Известия за коментари
Известия за коментари
Нямате нови известия.
Мнения в абонирани
Мнения в абонирани
Добави приятел
Приятели
Нямате нови покани за приятелство.
Дейност на приятели
Дейност на приятели
Вход през фейсбук
ivan ivanov
Добавен от:
ivan65

Въпросът е изпратен на: 2010-05-15 08:59:28

До: Министерство на земеделието и храните ( МЗХ )

Защо ОСЗГ не се използват пълноценно? Според мен на тях трябва да им се дадат повече права и съответно задължения,та нали те са най-близо до производителите. Така измамите ще намалеят,контролът ще бъде по лесен а и хората няма да се разкарват излишно. Същото се отнася и за РВСМ. Работи ли МЗХ по преструктуриране и оптимизация на тези структури?

Отговор на Министерство на земеделието и храните ( МЗХ ): Преструктуриране и оптимизация на областните дирекции „Земеделие”, в т.ч. и на общинските служби по земеделие, бе извършено през месец януари тази година с приемането на Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие” /Обн. ДВ. бр.7 от 26 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 2010г./ Съгласно посочения Устройствен правилник областните дирекции „Земеделие” юридически лица на бюджетна издръжка със седалище областните центрове. Те са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните. Ръководят се и се представляват от директор, който е орган на изпълнителната власт по смисъла на чл. 19, ал. 4, т. 4 от Закона за администрацията. Функциите, които изпълняват областните дирекции „Земеделие” и общинските служби по земеделие, са: - организират поддържането на данните в СИЗП в актуално състояние, включително чрез проверки и измерване на място; - извършват регистрация в ИСАК на земеделски стопани и ползвани от тях земеделски площи за кандидатстване по схеми и мерки, свързани с плащане на площ, както и по други схеми и мерки по ОСП на ЕС, и предава тези данни в електронен вид в Министерството на земеделието и храните за обобщаване и подаване в Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция; - оказват съдействие на лицата, кандидатстващи по схемите и мерките за подпомагане в предвидените от закона случаи; - подпомагат извършването на проверки на място, свързани с контрола по схемите и мерките за подпомагане; - изпълняват задълженията си като орган по поземлена собственост, произтичащи от нормативната уредба; - контролират дейностите по поддържане на картата на възстановената собственост (КВС) съгласно Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (ДВ, бр. 102 от 2004 г.); - предават данни и материали, получени в изпълнение на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) по реда на § 6, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър; - осъществяват контрол за съответствие на обявеното качество на пресни плодове и зеленчуци съобразно изискванията на Наредба № 108 от 2006 г. за изискванията за качество и контрола за съответствие на пресни плодове и зеленчуци (ДВ, бр. 84 от 2006 г.) и ежемесечно представя в МЗХ информация за извършената контролна дейност; - участват в комисии за извършване на проверки по реда на Наредба № 11 от 2007 г. за реда и условията за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените операционни програми (ДВ, бр. 42 от 2007 г.); - контролират дейностите, свързани с окачествяването на яйца за консумация и птиче месо; - извършват проверки в кланиците съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2009 г. за окачествяване и класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на Общността EUROP, докладване на цените и проверка на кланиците (ДВ, бр. 37 от 2009 г.) въз основа на заповед на министъра на земеделието и храните по чл. 6 от Наредба № 15 от 2009 г.; - участват в комисии, свързани с категоризация на млечни ферми, одобряване на изкупвачите на краве мляко и за профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяне; - извършва проверки на място на регистрирани нови животновъдни обекти за добив на краве мляко или за ликвидирани съществуващи такива; - извършва регистрация на развъдни ферми и стопанства за чистопороден и хибриден разплоден материал от свине, птици, зайци, племенни и репродуктивни пчелини; - съставя актове за извършени нарушения по Закона за пчеларството; - съставя актове за извършени нарушения по ЗОСИ; - извършват дейности по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.); - събира, обработва и изпраща в МЗХ данни за функционирането на Системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ); - събира, обработва и изпраща в МЗХ информация при провеждането на периодични и еднократни статистически изследвания в областта на земеделието, възложени от МЗХ; - провежда периодични, частични или пълни полски обследвания на посевите и насажденията със земеделски култури за установяване моментното им състояние съобразно агроклиматичните условия; - извършва проверки и издава констативни протоколи за установяване на щети вследствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия; - събира, обработва и представя в МЗХ информация в областта на земеделието, необходима за изготвяне на анализи и прогнози при определяне на аграрната политика и вземане на управленски решения; - участва в комисии по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ по промяна на предназначението на земеделските земи; - предлага за включване в поименните списъци предложения за проектиране и изграждане на мелиоративни и противоерозионни обекти; устройство и изграждане на инфраструктурата на земеделските територии; - контролира качеството и количеството на извършената работа във връзка с изпълнението на обектите по чл. 8, ал. 2, т. 1 ЗОЗЗ и участва в приемателните комисии при окончателното приемане на обектите; - провежда процедурата по чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ и чл. 18а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ППЗВСГЗГФ) със заповед на министъра на земеделието и храните, която се обнародва в "Държавен вестник"; - предявява искания по чл. 34, ал. 8 ЗСПЗЗ по отношение на земеделските земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ); - участва в комисии по чл. 37в ЗСПЗЗ и чл. 94, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ); - поддържа актуална база данни на КВС и регистрите към нея в цифров вид; - поддържа регистъра на трайно изоставените земеделски земи; - поддържа регистър на договорите за аренда по реда на Наредба № 6 от 2000 г. за условията и реда за регистрация на договорите за аренда в поземлените комисии (ДВ, бр. 18 от 2000 г.); - поддържа регистър на имотите с променено предназначение; - извършва промени в землищни граници в изпълнение на влезли в сила административни или съдебни решения; - провежда търгове за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ след издаване на заповед от министъра на земеделието и храните съгласно чл. 47е ППЗСПЗЗ; - подготвя преписки за процедура по реда на чл. 27, ал. 6 ЗСПЗЗ и сключва договори за продажба или замяна на земи от ДПФ след издаване заповед на министъра на земеделието и храните по чл. 56д, ал. 1 ППЗСПЗЗ; - организира и провежда процедурата за продажба на търг на земи от ДПФ на притежатели на поименни компенсационни бонове по реда на Наредба № 16 от 2000 г. за организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от Държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове (загл. изм., ДВ, бр. 42 от 2003 г.) (обн., ДВ, бр. 62 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2003 г.), като класирането се извършва въз основа на заповед на министъра на земеделието и храните по чл. 24, ал. 5 от наредбата; - извършва дейностите по Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани (ДВ, бр. 87 от 2000 г.) след издаване на заповед от министъра на земеделието и храните за определяне на размера и местонахождението на земите от ДПФ за оземляване съгласно чл. 20, ал. 2 ЗСПЗЗ; - подготвя преписки за процедура по реда на чл. 24а, ал. 2, т. 1 и 2 ЗСПЗЗ за предоставяне на земеделски земи от ДПФ под наем и аренда без търг или конкурс след издаване на заповед от министъра на земеделието и храните на основание чл. 24, ал. 1, изр. 2 и чл. 24а, ал. 2, т. 1, 2 и 5 ЗСПЗЗ; - организира и провежда търгове за продажба на земите по чл. 27, ал. 8 ЗСПЗЗ по реда на глава четвърта "а", раздел II от ППЗСПЗЗ; - извършва проверки за състоянието и ползването на земите от Държавния поземлен фонд на територията на областта; - изготвя баланс на земите от Държавния поземлен фонд на територията на областта; - бракува трайни насаждения с изтекъл срок на експлоатация, за което се съставят съответните протоколи; - оказва съдействие при бракуване на трайни насаждения с неизтекъл срок на експлоатация, оризови полета и хидромелиоративни съоръжения съгласно чл. 18, ал. 2 ЗСПЗЗ и чл. 26б, ал. 2 ППЗСПЗЗ; - провежда информационни срещи и кампании на територията на съответната област или община за информиране обществеността за политиката на МЗХ и за осъществяваните от него програми и дейности; - извършва проверки по жалби и сигнали на физически и юридически лица и изготвя отговори и/или становища по тях; - осъществява взаимодействие и предоставя информация на териториалните звена от системата на МЗХ; - осъществява взаимодействие и сътрудничи с браншовите организации на територията на съответната област; - изготвя отчети, анализи и доклади за състоянието на земеделието на територията на областта и прави конкретни предложения за развитие на отделните подотрасли и др. От изброените по-горе функции на общинските служби „Земеделие” е видно, че за непълноценно използване на службите не може да става въпрос. В допълнение следва да се има предвид, че именно с цел преструктуриране и оптимизация на администрацията в Постановление на министерски съвет № 95 от 18 май 2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и за закриване на Изпълнителната агенция по хидромелиорации към министъра на земеделието и храните е предвидено увеличаване на щатната численост на областните дирекции „Земеделие” с 9 щатни бройки. Това увеличаване е с цел функциите, изпълнявани досега от регионалните дирекции по хидромелиорации, да се изпълняват от областните дирекции „Земеделие”

questions