x
Национална мрежа за
селско стопанство
съобщение
Нямате нови писма.
Известия за коментари
Известия за коментари
Нямате нови известия.
Мнения в абонирани
Мнения в абонирани
Добави приятел
Приятели
Нямате нови покани за приятелство.
Дейност на приятели
Дейност на приятели
Вход през фейсбук
Добавен от:

Въпросът е изпратен на: 2011-06-06 10:23:03

До: Мирослав Найденов - Министър на земеделието и храните

Желая да получа отговор защо след като сам развивал животновъдство със фирмата си преди 10 години сега не мога да кандидатствам за закупуване на животни и реконструкция на сградите ? Интересуваме мога ли да кандидатствам за закупуване на животни /крави/ и реконструкция на съществуващи сгради по някои от програмите , отново като Едноличен търговец . Поздрави Георги Георгиев Сливен

Отговор на Мирослав Найденов - Министър на земеделието и храните: По Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 -2013 г. не се предвижда да се предоставят средства за закупуване на животни. Реконструкция на съществуващи селскостопански постройки е допустим разход по мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства” по която беше отворен прием, включващ само проекти с инвестиции по гарантираните бюджети, определени в чл. 25 ал.1, т.1, 2, 3 и 4 от Наредба № 8/03.04.2008 г. а именно: 1.      Инвестиции за прилагане на Директива 91/676/ЕИО (Нитратна директива); 2.      Инвестиции за привеждане на съществуващите земеделски стопанства от сектор „Мляко” в съответствие с изискванията на стандартите на Общността, включително инвестиции за прилагане на Директива 91/676/ЕИО (Нитратна директива); 3.      Инвестиции за привеждане на съществуващите земеделски стопанства от други животновъдни сектори извън сектор „Мляко” в съответствие с изискванията на стандартите на Общността, включително инвестиции за прилагане на Директива 91/676/ЕИО (Нитратна директива); 4.      Инвестиции за специални съоръжения и механизация, сгради, друга недвижима собственост, включително трайни насаждения и съответно оборудване, необходими за преминаване на стопанството към биологично производство на земеделски продукти и храни. Предстои отварянето на нов прием по мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства” до края на 2011 г., който също ще е в рамките на гарантираните бюджети, посочени по горе. Предвижда се и отварянето на целеви прием, насочен само към инвестиционни проекти представени от кандидати за инвестиции в сектор „плодове и зеленчуци”, както и проекти представени от кандидати, одобрени за финансово подпомагане по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” и мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”. За подпомагане по мярка 121 могат да кандидатстват земеделските производители трябва да отговарят на следните условия: 1. да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) 2. икономическият размер на земеделското стопанство на кандидата да бъде поне 1 икономическа единица (ИЕ); 3. да използват земеделски площи с размер не по-малък от 1 ха или 0,5 ха за трайни насаждения и/или лозя, с изключение на кандидатите, които са били одобрени за подпомагане по мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от ПРСР и кандидатите, подали заявление за подпомагане за инвестиции изцяло в сектори птицевъдство и/или свиневъдство; 4. юридическите лица да са получили минимум 50 % от общия доход за предходната година от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция и/или услуги, директно свързани със земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности и услуги; 5. юридическите лица да са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията или да са държавни предприятия, включително създадени по Закона за Селскостопанската академия; 6. едноличните търговци и юридическите лица - търговци, да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията; 7. юридическите лица да са функционирали най-малко 6 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане и да имат за предходната финансова година минимум левовата равностойност на 3500 евро доход от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция и/или услуги, директно свързани със земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности и услуги.

questions