x
Национална мрежа за
селско стопанство
съобщение
Нямате нови писма.
Известия за коментари
Известия за коментари
Нямате нови известия.
Мнения в абонирани
Мнения в абонирани
Добави приятел
Приятели
Нямате нови покани за приятелство.
Дейност на приятели
Дейност на приятели
Вход през фейсбук
Илияна Илиева
Добавен от:
ani_1976

Въпросът е изпратен на: 2011-09-21 10:38:03

До: Цветан Димитров ( зам.министър на МЗХ - ресор - животновъдство )

Г-н Димитров, въпросът ми е относно ползването на пасища и мери.Има ли възможност преди да наема пасище, да проверя дали то е в допустимия слой за подпомагане и в коя институция мога да направя тази проверка? Като пчелар имам ли право да наемам пасища? Предварително благодаря за отговора!

Отговор на Цветан Димитров ( зам.министър на МЗХ - ресор - животновъдство ): На първо място, дали определена площ попада в слоя „Площи, подходящи за подпомагане по СЕПП” може да се провери в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) по време на подаване на заявление за подпомагане в съответното ОСЗ, както и в ОРА, но само по отношение на вече заявени площи от даден кандидат. Трябва също така да се има предвид факта, че към момента на кандидатстването, идентифицирането (очертаването) се извършва в слой „Площи, допустими за подпомагане” съотносим към предходната кампания. Според процедурата на чл. 10а от Наредба 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, след извършване от ИСАК на автоматични проверки на въведените входни данни в Системата за регистрация на кандидатите и на заявленията за подпомагане (СРКЗП), при заявяване на площи извън допустимия слой, както и при други потенциални нередности, резултатът се визуализира в справка „Данни за стартирана проверка”, която се разпечатва в три екземпляра, които се подписват от кандидата. Необходимо е да уточним, че справката е единствено с информативен характер. Тя отразява ситуацията, при която декларираните площи се налагат географски върху специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане”. В същата е посочен размера на площта попадаща извън този слой. Подписването й също така означава единствено официално уведомяване (предупреждаване) за установените потенциални проблеми - тази информация не е с декларативен характер и показва, че към слоя използван за предходна кампания дадената площ по една или друга причина е определена за негодна за подпомагане.             В този смисъл, ако площите, с които кандидатства земеделския стопанин за подпомагане, отговарят на условията по Схемата за единно плащане на площ и на останалите схеми за директни плащания, тоест са поддържани в добро земеделско състояние към момента на подаване на заявлението, но не са включени в така наречения „Допустим слой”, няма пречка да кандидатства с тях. Те подлежат на проверка съгласно описаните по-горе процедури – към отговора на въпрос 9. Обратно – площи включени в Допустимия слой към дадена дата, при получаване на актуална информация за тяхното състояние, могат да отпаднат от него. В тази връзка получаването на информация за попадането на дадена площ в Допустимия слой може да бъде подвеждаща, тъй като няма да е максимално актуална и съобразена с ежегодното обновяване на слоя, което се извършва от страна на МЗХ, резултатите от което се предават за цялата страна на ДФ „Земеделие” към края на съответната година или началото на следващата такава с цел използването им за окончателно изчисление на дължимите субсидии на стопаните и извършване на кандидатстване за следващата година..             По отношение на втория поставен въпрос, Ви информирам, че съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители, Глава четвърта, определяща прилагане на Схемата за единно плащане на площ, както и Наредба № 5 от 10 март 2010 г., обн. дв. бр.22 от 19 март 2010г., в сила от 19.03.2010 г. , кандидатстването за подпомагане по Схемата за единно подпомагане на площ, включително със пасища, не е обвързана с наличието, числеността и/или вида на животните, тъй като самата схема е необвързана с производството. Т рябва да се има предвид, че в случай, че едно пасище бъде наето, както е масовия случай, от община, природен или национален парк и др. не означава автоматично, че пасището е допустимо за подпомагане. Ако не са спазени условията за поддържане на пасището в добро земеделско състояние то това пасище не подлежи на подпомагане, а това от своя страна ще доведе до налагане на санкция на кандидата.             По отношение условията за допустимост на постоянните пасища (уредени съгласно Наредба № 5 от 10 март 2010 г., обн. дв. бр.22 от 19 март 2010г., в сила от 19.03.2010 г.) в обобщен вид следва да се отбележи, че като трайно неподходящи за подпомагане са площите в постоянни пасища заети от дървесна растителност или храстовидна растителност, сгради, съоръжения, скали, скални участъци, ерозирали или оголени терени (компактно разположени и заемащи общо повече от 100 кв.м.). Допустими за подпомагане са постоянни пасища, които се използват за паша на животните или косене, когато: 1. на тях има не повече от 50 броя дървета и/или храсти на хектар с височина над 50 см. (за клек и хвойна - независимо от височината), които не са компактно разположени (с мозаечно разположение);             2. дървесната и/или храстовидната растителност е с гъстота, която позволява свободно пашуване на земеделските животни . За слабопродуктивните пасища максималният брой дървета и/или храсти на хектар е 75 броя, а мозаечно разположените недопустими елементи: сгради, съоръжения, скали, скални участъци, ерозирали или оголени терени заемат не повече от 20 % от общата площ на пасището.             Когато не са спазени задължителните условия за управление и условията за добро земеделско състояние, в резултат от действие или бездействие от страна на даден земеделски стопанин, общата сума на преките плащания, които следва да се изплатят за календарната година, за която неспазването е било установено, се намалява. Като Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция е компетентния орган , които проверява и взема решение по заявки за плащане по схеми и мерки за подпомагане на Общата селскостопанска политика.  

questions